Economie & Duurzaamheid

Raad beslist woensdag over aardwarmte voor duizenden Stadjers

Geschreven door Super User
Categorie: Economie & Duurzaamheid Geschreven: dinsdag 07 juni 2016 20:40

050 Groningen Duurzaamheid - De gemeenteraad van Groningen beslist woensdag 8 juni over het voorstel 7 miljoen euro in aardwarmte te steken.

Daarmee worden meer dan 10.000 huishoudens in een aantal Groningse wijken verwarmd. Gas is niet meer nodig. De gemeenteraad vergadert woensdag al vanaf 15.00 uur omdat ook de Gemeenterekening op de agenda staat. Daarin legt het college van burgemeester en wethouders (B&W) verantwoording af over het bestuur van de stad in 2015. De gemeenteraadsvergadering begint om 15.00 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website is de volledige agenda en zijn alle vergaderstukken te bekijken.

Controleren

In de eerste helft van de vergaderdag debatteert de raad over de Gemeenterekening 2015. Daarin gaat het over beleid: is er in 2015 ook echt gebeurd wat in de Gemeentebegroting staat die de gemeenteraad heeft vastgesteld? En het gaat over geld: is binnengekomen en uitgegeven wat in 2014 is begroot? Tijdens deze ‘Rekeningraad’ geeft de gemeenteraad invulling aan zijn taak om het college van B&W te controleren.

Risico’s

Uit de Gemeenterekening blijkt dat de gemeente in 2015 23,8 miljoen euro heeft ‘overgehouden’. B&W weten al wat ze met dit geld willen doen. Bijvoorbeeld de tegenvaller van 15,7 miljoen euro voor de bijstandsuitkeringen opvangen. Dat bedrag krijgt de gemeente minder van het Rijk om deze uitkeringen te verstrekken. B&W stellen ook voor nog eens 1,5 miljoen euro te reserveren voor eventuele risico’s bij de Wmo. Dat is de wet die de gemeentelijke ondersteuning regelt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Een ander voorstel is 700.000 euro te besteden voor 15 extra trainees bij de gemeente om zo voor verjonging bij de ambtenaren te zorgen.

Accountant

Tijdens het debat kunnen de elf politieke partijen in de raad aangeven of ze het hier mee eens of oneens zijn. Ze kunnen voorstellen indienen om veranderingen aan te brengen (amendementen) of met moties komen om het college bepaalde wensen te laten uitvoeren. De raad stemt dan hierover. Normaal stelt de gemeenteraad, door er aan het eind van het debat over te stemmen, de Gemeenterekening vast. Dat gaat de raad nu ook doen, maar onder de voorwaarde dat het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring geen aanleiding geven anders te besluiten. Een accountantsverslag en controleverklaring zijn verplicht. Maar die zijn er nog niet omdat van onder meer de Sociale Verzekeringsbank benodigde ‘verantwoordingsinformatie’ nog niet beschikbaar is. Dat is een landelijk probleem waar ook andere gemeenten mee te maken hebben. De accountant van de gemeente heeft daarom nog geen volledig oordeel kunnen geven over de jaarrekening 2015. Het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring komen later.

Geothermie

Na de pauze gaat de vergadering verder met onder meer het onderwerp geothermie. De raad debatteert en besluit dan over zeven miljoen euro voor het geothermieproject Warmtenet Noordwest. Het project moet duurzame en betaalbare warmte leveren aan meer dan 10.000 huishoudens in Groningen. Dat is een jaarlijkse besparing van 19.800 kiloton CO2. “Het aardwarmteproject is een heel belangrijke pijler onder het gemeentelijke beleid om Groningen in de komende twintig jaar energieneutraal te maken”, aldus wethouder Mattias Gijsbertsen. De raad heeft in januari een zogeheten expertmeeting gehouden met deskundigen die zich over de risico’s op aardbevingen door geothermie uitspraken.

Sport en Bewegen

De raad neemt ook een besluit over het ‘Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020’. Dat zijn de sportplannen van B&W om meer Stadjers in beweging te krijgen. Sporten in de openbare ruimte krijgt volop aandacht. In eerste instantie wilden B&W de sporttarieven voor verenigingen verhogen. Maar dat stuitte op kritiek vanuit de gemeenteraad en de Groningse sportwereld. De tariefsverhoging is van de baan. Het college bespaart met andere maatregelen geld, bijvoorbeeld door kunstgrasvelden later te vervangen en verhoging van de tarieven voor recreatief schaatsen in Kardinge (plus 10 %). Het Meerjarenprogramma staat als zogeheten conformstuk op de agenda. Dat betekent dat de raad erover stemt zonder er nog verder over te praten.

Busknooppunt

De raad zal nog wel kort debatteren over het bestemmingsplan voor de voormalige prostitutiestraten Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat, geld voor de huisvesting van het WIJ-team in De Wijert in het multifunctioneel centrum aan de PC Hooftlaan en het definitieve ontwerp voor het busknooppunt UMCG Noord.